S námi budete mít vaši nemoc pod kontrolou

DIAvize je moderní centrum pro léčbu diabetu a endokrinologických onemocnění. Centrum bylo založeno v roce 2017 za účelem poskytovat pacientům vysoce kvalitní a individuální péči a tím zabránit u co největšího procenta pacientům nevratným změnám, těžkým postižením či předčasnému úmrtí.

Péče je založena na týmové spolupráci. Všichni zdravotníci zapojení do péče o pacienta (lékaři, sestry, edukátoři, nutriční terapeuti a další pracovníci) spolupracují a vzájemně se doplňují, pacienti tak dostávají potřebnou péči na jednom místě.

 

Náš tým

Lékaři

MUDr. Marta Klementová

Vedoucí lékařka centra
Dr. Klementová vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor všeobecné lékařství. Absolvovala interní kmen v Thomayerově nemocnici, další atestaci má z diabetologie a endokrinologie.

Více

MUDr. Zuzana Solarová

Lékařka centra
MUDr.  Zuzana Solarová vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor všeobecné lékařství. Absolvovala stáže na zahraničních klinikách v Bonnu, Hanoveru a Ulmu.

Více

MUDr. Eva Krauzová, Ph.D.

Lékařka DIAvize

Vystudovala 3.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V DIAvizi se věnuje jak pacientům diabetologickým tak i endokrinologickým. Pracuje také na 2. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a rovněž vyučuje na 3. Lékařské Fakultě UK. Na poli vědeckém je součástí týmu zabývajícím se výzkumem patofyziologie tukové tkáně v souvislosti s inzulinovou rezistencí a diabetem na Ústavu patofyziologie 3. LF UK. 

MUDr. Jana Kamišová

Lékařka DIAvize

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a atestovala z diabetologie a endokrinologie a absolvovala zahraniční stáž na diabetologii v Mater Dei Hospital na Maltě. V DIAvizi se věnuje jak pacientům diabetologickým tak i endokrinologickým. Současně s DIAvizi pracuje na Interní klinice Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady. V rámci postgraduálního studia spolupracuje v oblasti vědy s týmem Oddělení klinické fyziologie na výzkumných projektech v oblasti diabetu, metabolismu a výživy.

MUDr. Dan Rakušan, MHA

Lékař DIAvize

Vystudoval 1. Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy, složil I. i II. atestaci z interních oborů, evropskou interní atestaci European Diploma in Internal Medicine a atestaci z endokrinologie. Nedávno také dokončil vzdělávací program zaměřený na management ve zdravotnictví  a získal titul Master of  Healthcare  Administration. Do podzimu 2020 byl primářem II. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, specializované na choroby metabolismu, diabetologii a endokrinologii. V DIAvizi se věnuje výhradně vysoce specializované ambulantní péči o endokrinologické pacienty. Souběžně působí také na Interní klinice Thomayerovy nemocnice. Lektorskou činnost rozděluje mezi studenty 3. LF UK a lékaře postgraduálního vzdělávání na IPVZ.

MUDr. Michal Dubský, Ph.D., FRSPH

Lékař DIAvize

V DIAvizi se věnuje diabetologickým i endokrinologickým pacientů. Současně působí také jako lékař a výzkumný pracovník v IKEM, kde se zaměřuje na léčbu syndromu diabetické nohy kmenovými buňkami. Je školitelem postgraduálních studentů a mediků na 1. LF Univerzity Karlovy. Mimo jiné je autorem nebo spoluautorem 48 publikací a držitelem několika ocenění: Cena Marvin Levin Award 2011 od Americké diabetologické asociace za nejlepší abstrakt, Lékař roku 2011 Jeseniova cena od Unie pacientů ČR za největší přínos pro pokrok v medicíně, Discovery Award 2012 za inovativní počin v oblasti medicíny a farmacie. V neposlední řadě je hlavním řešitelem grantů Ministerstva zdravotnictví ČR a UK.

MUDr. Krisztina Viderman

Lékařka DIAvize

Vystudovala 1. Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Současně s DIAvizi kde se věnuje diabetologickým i endokrinologickým pacientům pracuje na II. Interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Kromě činnosti lékařské se aktivně zapojuje i do vědy a výzkumu, a má na starosti pregraduální vzdělávání studentů 3. LF UK v interních oborech.

MUDr. Kateřina Velebová

Lékařka DIAvize
Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a poté získala atestaci z diabetologie a endokrinologie. Svou bohatou praxi již získávala v centru diabetologie IKEM, kde rovněž poskytuje komplexní ambulantní i hospitalizační péči o pacienty s diabetem. Ve své praxi se podílela na řešení několika experimentálních studií. Byla také členem nutričního týmu IKEM se zaměřením na výživu u ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

MUDr. Andrea Němcová, Ph.D.

Lékařka DIAvize
Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala zahraniční stáž v centru diabetologie a endokrinologie v Manchesteru. Souběžně s DIAvizi pracuje v Centru diabetologie IKEM.  Rovněž se věnuje klinickému výzkumu se zaměřením na diagnostiku a terapii syndromu diabetické nohy, především autologní buněčnou léčbou.

 

Střední zdravotnický personál

Michaela Metelková, DiS.

Staniční sestra

Vystudovala Vyšší odbornou školu v oboru zdravotnický záchranář. Během studia začala pracovat na chirurgické jednotce intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Pracovní zkušenosti získala na Pražské záchranné službě jako operátorka zdravotnického operačního střediska a poté na soukromé klinice asistované reprodukce. V DIAvizi působí na pozici staniční sestry. V současné chvíli studuje v IKEMU specializační kurz zaměřený na oblast podiatrie (diagnostika a léčba nemocí nohou).

 

Aleksandra Vučkovićová

Všeobecná sestra

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze a následně začala pracovat v Domově seniorů Háje. Jedinečným přínosem pro DIAvizi je její osobní zkušenost s cukrovkou, protože jí diagnostikovali diabetes I. typu v 6 letech. V současné době studuje Vyšší odbornou školu v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. 

Kateřina Zemánková

Všeobecná sestra

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze. Bohatou praxi získávala převážně ve Fakultní nemocnici Motol v zubní ambulanci, na urologické jednotce intenzivní péče a posléze na dětské kardiologii. V současné chvíli se věnuje studiu skupinových edukací a přístrojové technice v diabetologii.

Barbora Schemberová, DiS.

Všeobecná sestra

Barbora je součástí týmu od srpna 2020, kdy nastoupila jako čerstvá absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické oboru Diplomovaná všeobecná sestra.

První zájem o pomáhající profesi se u ní projevil již na základní škole, kdy měla možnost být přítomna u rehabilitační metody hipoterapie a především vidět její dlouhodobé výsledky.
Protože razí zásadu  “PREVENTION IS ALWAYS BETTER THAN CURE”, působila během studia jako dobrovolnice v neziskové organizaci LOONO, která se zaměřuje na školeni lidí v oblasti prevence nádorových a jiných onemocní.

Svůj volný čas se snaží (ne)rovnoměrně rozdělit mezi své přátele a koně, kterým se aktivně věnuje už od dětství.

Mgr. Karolína Skalníková

Nutriční specialistka
Karolína po gymnázium vystudovala bakalářský obor nutriční terapie v Českých Budějovicích a v poté na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy navazující magisterský obor nutriční specialista. Dlouhodobě se věnuje problematice zdravé výživy, zejména pak rozlišováním mezi rozšířenými mýty a fakty nejnovějších výzkumů zdravotnických organizací.

Bc. Kateřina Čechová

Externí metodik individuálních a skupinových edukací
Po studiu SZŠ absolvovala Specializační studium Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem.

Více

Koordinátorky zdravotní péče

Tereza Korychová, DiS.

Vedoucí koordinátorka zdravotní péče

Vystudovala Vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Donedávna pracovala na pozici vedoucí hotelové recepce a bohaté zkušenosti získala také jako průvodkyně. V rámci své profesní praxe získala vynikající zkušenosti, které nyní uplatňuje v DIAvizi na pozici Vedoucí koordinátorky zdravotní péče. Z pozice vedoucí recepce zodpovídá za kvalitu práce všech koordinátorek.

Bc. Dominika Rožová

Koordinátorka zdravotní péče

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, v oboru Medicinální chemie a nyní se věnuje magisterskému studiu oboru Reprodukční a vývojová biologie. V DIAvizi působí během studia na pozici koordinátorky. 

Julie Sedláková

Koordinátorka zdravotní péče

V současné chvíli studuje porodní asistentku. Po ukončení bakalářského studia by ráda pokračovala magisterským studiem se zaměřením na práci porodní asistentky v komunitním prostředí, spolu s absolvováním výcviku v krizových intervencích a terapií traumatu. V DIAvizi působí během studia na pozici koordinátorky. 

Dorota Ševčíková

Koordinátorka zdravotní péče

Studuje obor Výživa a potraviny na České zemědělské univerzitě v Praze. Zde svojí pozornost zaměřuje hlavně v laboratoři na chemii a biologii. Práci v DIAvizi si ale natolik oblíbila, že během magisterských ročníků by si ráda rozšířila znalosti i studiem oboru Všeobecná sestra.

Katarina Gazdová

Koordinátorka zdravotní péče

Katarína vystudovala všeobecné gymnázium a poté nastoupila na studium porodní asistence na Vysoké škole zdravotnické. V DIAvizi působí na pozici koordinátorky zdravotní péče a odběrové sestřičky. 

Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

Objednat se můžete libovolným způsobem, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy, či jednoduché konzultace: