S námi budete mít vaši nemoc pod kontrolou

DIAvize je moderní centrum pro léčbu diabetu a endokrinologických onemocnění. Centrum bylo založeno v roce 2017 za účelem poskytovat pacientům vysoce kvalitní a individuální péči a tím zabránit u co největšího procenta pacientům nevratným změnám, těžkým postižením či předčasnému úmrtí.

Péče je založena na týmové spolupráci. Všichni zdravotníci zapojení do péče o pacienta (lékaři, sestry, edukátoři, nutriční terapeuti a další pracovníci) spolupracují a vzájemně se doplňují, pacienti tak dostávají potřebnou péči na jednom místě.

 

Náš tým

Lékaři

MUDr. Marta Klementová

Vedoucí lékařka centra
Dr. Klementová vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor všeobecné lékařství. Absolvovala interní kmen v Thomayerově nemocnici, další atestaci má z diabetologie a endokrinologie.

Více

MUDr. Zuzana Solarová

Lékařka centra
MUDr.  Zuzana Solarová vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor všeobecné lékařství. Absolvovala stáže na zahraničních klinikách v Bonnu, Hanoveru a Ulmu.

Více

MUDr. Andrea Němcová, Ph.D

Lékařka DIAvize
Paní doktorka vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor Všeobecné lékařství. Absolvovala zahraniční stáž v centru diabetologie a endokrinologie v Manchesteru.

Od roku 2013 pracuje v Centru diabetologie IKEM, kde poskytuje komplexní ambulantní i hospitalizační péči o pacienty s diabetem. Rovněž se věnuje klinickému výzkumu se zaměřením na diagnostiku a terapii syndromu diabetické nohy, především autologní buněčnou léčbou, aktivně prezentuje výsledky výzkumu na tuzemských i zahraničních kongresech.

Paní doktorka má dceru Lucii, ve volném čase se věnuje běhu, plavání, józe a ráda cestuje.

Nedávno také podstoupila v sesterské Oční klinice DuoVize laserovou operací očí metodou NeoSMILE 3D®

 

MUDr. Eva Krauzová, Ph.D.

Lékařka DIAvize

Vystudovala 3.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2011 až doposud pracuje také na 2. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské Fakultě UK.

Ve své klinické praxi se věnuje komplexní péči o interní pacienty v rámci lůžkové péče, odborných ambulancích diabetologie a endokrinologie a rovněž ambulanci klinické výživy zaměřené na enterální a parenterální výživu. Nedílnou součástí její práce je také výuka studentů medicíny 3. LF UK.

V DIAvizi se paní doktorka věnuje jak pacientům diabetologickým tak  i endokrinologickým.

Na poli vědeckém je součástí týmu zabývajícím se výzkumem patofyziologie tukové tkáně v souvislosti s inzulinovou rezistencí a diabetem na Ústavu patofyziologie 3. LF UK. Vědecké výsledky a publikace pravidelně prezentujeme na tuzemských i zahraničních sympóziích.

Ráda tráví čas v přírodě, baví ji vysokohorská turistika, houbaření, badminton a zimní sporty.

MUDr. Dan Rakušan, MHA

Lékař DIAvize

Vystudoval 1. Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy, složil I. i II. atestaci z interních oborů, evropskou interní atestaci European Diploma in Internal Medicine a atestaci z endokrinologie.

Nedávno také dokončil vzdělávací program zaměřený na management ve zdravotnictví  a získal titul Master of  Healthcare  Administration. Dlouhodobě působí jako internista a endokrinolog v pražských fakultních nemocnicích Do podzimu 2020 byl primářem II. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, specializované na choroby metabolismu, diabetologii a endokrinologii.

V tuto chvíli mimo DIAvizi působí na Interní klinice Thomayerovy nemocnice. Lektorskou činnost rozděluje mezi 3. LF UK, kde se podílí na výuce interního lékařství studentů medicíny a IPVZ, kde přednáší lékařům v rámci jejich postgraduálního vzdělávání v interní a endokrinologické problematice.

V DIAvizi se pan doktor věnuje výhradně vysoce specializované ambulantní péči o endokrinologické pacienty.

Volný čas plně věnuje manželce a dvěma dětem.

MUDr. Michal Dubský, Ph.D., FRSPH

Lékař DIAvize

Pan doktor má v DIAvizi široké spektrum z řad diabetologických i endokrinologických pacientů. Současně působí také jako lékař a výzkumný pracovník v IKEM, kde se zaměřuje na léčbu syndromu diabetické nohy kmenovými buňkami.

Je školitelem postgraduálních studentů a mediků na 1. LF Univerzity Karlovy. Každoročně také přednáší na českých i mezinárodních konferencích a je členem řady odborných společností. Mimo jiné je autorem nebo spoluautorem 48 publikací a držitelem několika ocenění: Cena Marvin Levin Award 2011 od Americké diabetologické asociace za nejlepší abstrakt, Lékař roku 2011 Jeseniova cena od Unie pacientů ČR za největší přínos pro pokrok v medicíně, Discovery Award 2012 za inovativní počin v oblasti medicíny a farmacie. V neposlední řadě je hlavním řešitelem grantů Ministerstva zdravotnictví ČR a UK.

MUDr. Kateřina Velebová

Lékařka DIAvize
Paní doktorka vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. Následně úspěšně získala atestaci z diabetologie a endokrinologie.

Součástí našeho týmu DIAvize je od roku června 2019. Svou bohatou praxi již získávala od roku 2005 v centru diabetologie IKEM, kde rovněž poskytuje komplexní ambulantní i hospitalizační péči o pacienty s diabetem. Ve své praxi se dokonce podílela na řešení několika experimentálních studií zaměřených ve svém oboru. Stejně jako paní doktorka Klementová byla také členem nutričního týmu IKEM se zaměřením na výživu u ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

Paní doktorka je vdaná a má jednu malou překrásnou dceru. Ve volném čase velmi ráda cestuje a sportuje.

MUDr. Jana Kamišová

Lékařka DIAvize

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia projevila zájem o obor a absolvovala zahraniční stáž na diabetologii v Mater Dei Hospital na Maltě.

Od roku 2016 také pracuje na Interní klinice Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakultě UK. Podílí se na péči o interně nemocné pacienty v rámci lůžkových oddělení, a dále o ambulantní pacienty zejména v oboru diabetologie

V rámci postgraduálního studia spolupracuje v oblasti vědy s týmem Oddělení klinické fyziologie 3.LF a FNKV na výzkumných projektech v oblasti diabetu, metabolismu a výživy.

Ve volném čase velmi ráda cestuje, zdokonaluje se v cizích jazycích, tráví čas s rodinou a přáteli, relaxuje v kuchyni při vaření nebo čtením knih.

Střední zdravotnický personál

Michaela Metelková, DiS.

Staniční sestra

Michaela se pro práci ve zdravotnictví rozhodla už v útlém dětství a zájmové kroužky v Červeném kříži jen utvrdily její zájem o studium všeobecné sestry. Po střední zdravotnické škole pokračovala ve studiu na Vyšší odborné škole v oboru zdravotnický záchranář. Během studia začala pracovat na jednotce intenzivní péče v oboru chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Pro její nadšení v problematice akutní péče po studiu nastoupila na Pražskou záchrannou službu jako operátorka zdravotnického operačního střediska. Na této pozici působila několik let a získala nemalé zkušenosti. Poté změnila svou působnost a začala se věnovat sesterské práci v poklidnější oblasti asistované reprodukce na jedné pražské klinice. V DIAvizi nyní působí na pozici staniční sestry.

V současné chvíli studuje v IKEMU specializační kurz zaměřený na oblast podiatrie (diagnostika a léčba nemocí nohou).

 

Aleksandra Vučkovićová

Všeobecná sestra

Aleksandra má osobní zkušenosti s cukrovkou z okolí své nejbližší rodiny. Jí samotné diagnostikovali diabetes I. typu v 6 letech. Nejen tyto okolnosti přispěly k tomu, že se Aleks chtěla stát zdravotní sestrou a lidem s tímto onemocněním pomáhat a předávat jim své zkušenosti.
Po ukončení střední zdravotnické školy v Praze začala pracovat v Domově seniorů Háje, kde tímto onemocněním trpěla většina klientů. V domově seniorů získala tak další znalosti spojené s touto problematikou. V současné době studuje Vyšší odbornou školu v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Při studiu věnuje hodně času také literatuře o diabetu a komplikacím, které s tím souvisí.
V DIAvizi působí jako všeobecná sestra, která také osobně zkouší veškeré pomůcky nabízené pacientům. S výběrem senzoru a pumpy vám dokáže dobře poradit.

Kateřina Zemánková

Všeobecná sestra

Kateřina působí v DIAvizi od počátku roku 2019 jako nepostradatelný článek odběrové místnosti a jako ambulantní sestra. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze. Bohatou praxi získávala převážně ve Fakultní nemocnici Motol v zubní ambulanci, na urologické jednotce intenzivní péče a posléze na dětské kardiologii.
V současné chvíli se věnuje studiu skupinových edukací a přístrojové technice v diabetologii.
Pyšní se třemi krásnými dcerami a jedním bláznivým psem. Kateřina má velmi ráda kvalitní dobré jídlo a české pivo.

Barbora Schemberová, DiS.

Všeobecná sestra

Barbora je součástí týmu od srpna 2020, kdy nastoupila jako čerstvá absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické oboru Diplomovaná všeobecná sestra.

První zájem o pomáhající profesi se u ní projevil již na základní škole, kdy měla možnost být přítomna u rehabilitační metody hipoterapie a především vidět její dlouhodobé výsledky.
Protože razí zásadu  “PREVENTION IS ALWAYS BETTER THAN CURE”, působila během studia jako dobrovolnice v neziskové organizaci LOONO, která se zaměřuje na školeni lidí v oblasti prevence nádorových a jiných onemocní.

Svůj volný čas se snaží (ne)rovnoměrně rozdělit mezi své přátele a koně, kterým se aktivně věnuje už od dětství.

Mgr. Karolína Skalníková

Nutriční specialistka
Karolína po gymnázium vystudovala bakalářský obor nutriční terapie v Českých Budějovicích a v poté na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy navazující magisterský obor nutriční specialista. Dlouhodobě se věnuje problematice zdravé výživy, zejména pak rozlišováním mezi rozšířenými mýty a fakty nejnovějších výzkumů zdravotnických organizací.

Bc. Kateřina Čechová

Externí metodik individuálních a skupinových edukací
Po studiu SZŠ absolvovala Specializační studium Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem.

Více

Koordinátorky zdravotní péče

Tereza Korychová, DiS. 

Vedoucí koordinátorka zdravotní péče

Tereza po maturitě na gymnáziu úspěšně vystudovala Vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Donedávna pracovala na pozici vedoucí hotelové recepce a bohaté zkušenosti získala také jako průvodkyně.

Ve svém volném čase se věnuje cestování, tráví čas se svými nejbližšími a učí se cizím jazykům. Ráda si rozšiřuje své obzory a získává nové zkušenosti.

V rámci své profesní praxe získala vynikající zkušenosti, které nyní uplatňuje v DIAvizi na pozici Vedoucí koordinátorky zdravotní péče. Z pozice vedoucí recepce zodpovídá za kvalitu práce všech koordinátorek a tak se na ni neváhejte s čímkoliv obrátit.

Bc. Dominika Rožová

Koordinátorka zdravotní péče

Dominika vystudovala gymnáziu v Poděbradech a následně nastoupila na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, aby se věnovala bakalářskému programu oboru Medicinální chemie. Bakaláře úspěšně ukončila v roce 2020 a momentálně se věnuje magisterskému studiu oboru Reprodukční a vývojová biologie. Ve volných chvílích se věnuje zlepšování angličtiny. Mezi její koníčky patří především tenis (dokonce působí i jako tenisová trenérka). Dominika ráda cestuje, sportuje a těší se, co ji ještě čeká.

V DIAvizi působí během studia na pozici koordinátorky. S jakýmkoliv dotazem se na ni neváhejte obrátit.

Julie Sedláková

Koordinátorka zdravotní péče

Julie po absolvování všeobecného gymnázia nějaký čas pracovala jako konzultantka ve velké mezinárodní firmě zaměřující se na výrobu zdravotnické techniky. Díky této zkušenosti zjistila, že by se ráda v rámci navazujícího studia věnovala zaměření zdravotnických oborů. Rozhodla se pro studium porodní asistence, jelikož ji byla pocitově problematika těhotenství a ženství velmi blízká.

Po ukončení bakalářského studia by ráda pokračovala magisterským studiem se zaměřením na práci porodní asistentky v komunitním prostředí, spolu s absolvováním výcviku v krizových intervencích a terapií traumatu.

Ve volném čase velice ráda cestuje, zpívá, tančí a učí se novým jazykům.

V DIAvizi působí během studia na pozici koordinátorky. S jakýmkoliv dotazem se na ni neváhejte obrátit.

 

 

Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

Objednat se můžete libovolným způsobem, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy, či jednoduché konzultace: